श्री लक्ष्मी सहस्रनामावलिः (Lakshmi Sahasra Namavali)

jambh bhakti logo

॥ अथ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलिः ॥
ॐ नित्यागतायै नमः ।
ॐ अनन्तनित्यायै नमः ।
ॐ नन्दिन्यै नमः ।
ॐ जनरञ्जिन्यै नमः ।
ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः ।
ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ महाकन्यायै नमः ।
ॐ सरस्वत्त्यै नमः ॥१०॥

ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः ।
ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ ईशावास्यायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ हृल्लेखायै नमः ।
ॐ परमायैशक्त्यै नमः ।
ॐ मातृकाबीजरुपिण्यै नमः ।
ॐ नित्यानन्दायै नमः ॥२०॥

ॐ नित्यबोधायै नमः ।
ॐ नादिन्यै नमः ।
ॐ जनमोदिन्यै नमः ।
ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः ।
ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः ।
ॐ त्रिपुरायै नमः ।
ॐ भैरव्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ हंसायै नमः ।
ॐ वागीश्वर्यै नमः ॥३०॥

ॐ शिवायै नमः ।
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ महारात्र्यै नमः ।
ॐ कालरात्र्यै नमः ।
ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
ॐ कराल्यै नमः ।
ॐ महाकाल्यै नमः ।
ॐ तिलोत्तमायै नमः ।
ॐ काल्यै नमः ॥४०॥

ॐ करालवक्त्रान्तायै नमः ।
ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
ॐ कामदायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ चण्डिकायै नमः ।
ॐ चण्डरूपेशायै नमः ।
ॐ चामुण्डायै नमः ।
ॐ चक्रधारिण्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः ॥५०॥

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः ।
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ प्रसादिन्यै नमः ।
ॐ उमायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ चान्द्र्यै नमः ।
ॐ दाक्षायण्यै नमः ।
ॐ प्रत्यङ्गिरसे नमः ॥६०॥

ॐ धरायै नमः ।
ॐ वेलायै नमः ।
ॐ लोकमात्रे नमः ।
ॐ हरिप्रियायै नमः ।
ॐ पार्वत्यै नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ अरूपायै नमः ।
ॐ बहुरूपायै नमः ।
ॐ विरूपायै नमः ॥७०॥

ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः ।
ॐ वाण्यै नमः ।
ॐ परमात्मिकायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ कालिम्न्यै नमः ।
ॐ पञ्चिकायै नमः ।
ॐ वाग्मिन्यै नमः ।
ॐ हविषे नमः ।
ॐ प्रत्यधिदेवतायै नमः ॥८०॥

ॐ देवमात्रे नमः ।
ॐ सुरेशानायै नमः ।
ॐ वेदगर्भायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ धृतये नमः ।
ॐ संख्यायै नमः ।
ॐ जातयै नमः ।
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।
ॐ प्रकृत्यै नमः ।
ॐ मोहिन्यै नमः ॥९०॥

ॐ मह्यै नमः ।
ॐ यज्ञविद्यायै नमः ।
ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।
ॐ विभावर्यै नमः ।
ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः ।
ॐ महामात्रे नमः ।
ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः ।
ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः ॥१००॥

ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः ।
ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ अकारादिक्षकारान्तमातृकायै नमः ।
ॐ सप्तमातृकायै नमः ।
ॐ गायत्र्यै नमः ।
ॐ सोमसम्भूत्यै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ प्रणवात्मिकायै नमः ।
ॐ शाङ्कर्यै नमः ॥११०॥

ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ सर्वदेवनमस्कृतायै नमः ।
ॐ तस्मै नमः ।
ॐ दुर्गासेव्यायै नमः ।
ॐ कुबेराक्ष्यै नमः ।
ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ विजयायै नमः ।
ॐ जयन्त्यै नमः ॥१२०॥

ॐ अपराजितायै नमः ।
ॐ कुब्जिकायै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ शास्त्र्यै नमः ।
ॐ वीणापुस्तकधारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञशक्त्यै नमः ।
ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।
ॐ इडापिङ्गलिकामध्यमृणालितन्तु-
रुपिण्यै नमः ।
ॐ यज्ञेशान्यै नमः ॥१३०॥

ॐ प्रधायै नमः ।
ॐ दीक्षायै नमः ।
ॐ दक्षिणायै नमः ।
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।
ॐ अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः ।
ॐ निर्बीजध्यानगोचरायै नमः ।
ॐ सर्वतीर्थस्थितायै नमः ।
ॐ शुद्धायै नमः ।
ॐ सर्वपर्वतवासिन्यै नमः ।
ॐ वेदशास्त्रप्रमाण्यै नमः ॥१४०॥

ॐ षडङ्गादिपदक्रमायै नमः ।
ॐ धात्र्यै नमः ।
ॐ शुभानन्दायै नमः ।
ॐ यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ व्रतिन्यै नमः ।
ॐ मेनकायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
ॐ एकाक्षरपरायै नमः ।
ॐ तारायै नमः ॥१५०॥

ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः ।
ॐ विश्वम्भरायै नमः ।
ॐ धराधारायै नमः ।
ॐ निराधारायै नमः ।
ॐ अधिकस्वरायै नमः ।
ॐ राकायै नमः ।
ॐ कुह्वे नमः ।
ॐ अमावास्यायै नमः ।
ॐ पूर्णिमायै नमः ।
ॐ अनुमत्यै नमः ॥१६०॥

ॐ द्युतये नमः ।
ॐ सिनीवाल्यै नमः ।
ॐ अवश्यायै नमः ।
ॐ वैश्वदेव्यै नमः ।
ॐ पिशङ्गिलायै नमः ।
ॐ पिप्पलायै नमः ।
ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
ॐ रक्षोघ्न्यै नमः ।
ॐ वृष्टिकारिण्यै नमः ।
ॐ दुष्टविद्राविण्यै नमः ॥१७०॥

ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ शारदायै नमः ।
ॐ शरसन्धानायै नमः ।
ॐ सर्वशस्त्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ युद्धमध्यस्थितायै नमः ।
ॐ सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः ।
ॐ अयुद्धायै नमः ।
ॐ युद्धरूपायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः ॥१८०॥

ॐ गङ्गायै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ वेण्यै नमः ।
ॐ यमुनायै नमः ।
ॐ नर्मदायै नमः ।
ॐ समुद्रवसनावासायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः ।
ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः ।
ॐ दशभुजायै नमः ।
ॐ शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः ॥१९०॥

ॐ रक्तायै नमः ।
ॐ कृष्णायै नमः ।
ॐ सितायै नमः ।
ॐ पीतायै नमः ।
ॐ सर्ववर्णायै नमः ।
ॐ निरीश्वर्यै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ चक्रिकायै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ॥२००॥

ॐ बटुकायै नमः ।
ॐ स्थितायै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ वारुण्यै नमः ।
ॐ नार्यै नमः ।
ॐ ज्येष्ठादेव्यै नमः ।
ॐ सुरेश्वर्यै नमः ।
ॐ विश्वम्भरायै नमः ।
ॐ धरायै नमः ।
ॐ कर्त्र्यै नमः ॥२१०॥

ॐ गलार्गलविभञ्जन्यै नमः ।
ॐ सन्ध्यायै नमः ।
ॐ रात्र्यै नमः ।
ॐ दिवायै नमः ।
ॐ ज्योत्स्नायै नमः ।
ॐ कलायै नमः ।
ॐ काष्ठायै नमः ।
ॐ निमेषिकायै नमः ।
ॐ उर्व्यै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः ॥२२०॥

ॐ शुभ्रायै नमः ।
ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः ।
ॐ कपिलायै नमः ।
ॐ कीलिकायै नमः ।
ॐ अशोकायै नमः ।
ॐ मल्लिकानवमल्लिकायै नमः ।
ॐ नन्दिकायै नमः ।
ॐ शान्तायै नमः ।
ॐ भञ्जिकायै नमः ।
ॐ भयभञ्जिकायै नमः ॥२३०॥

ॐ कौशिक्यै नमः ।
ॐ वैदिक्यै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ रूपाधिकायै नमः ।
ॐ अतिभासे नमः ।
ॐ दिग्वस्त्रायै नमः ।
ॐ नववस्त्रायै नमः ।
ॐ कन्यकायै नमः ।
ॐ कमलोद्भवायै नमः ।
ॐ श्रीसौम्यलक्षणायै नमः ॥२४०॥

ॐ अतीतदुर्गायै नमः ।
ॐ सूत्रप्रबोधिकायै नमः ।
ॐ श्रद्धायै नमः ।
ॐ मेधायै नमः ।
ॐ कृतये नमः ।
ॐ प्रज्ञायै नमः ।
ॐ धारणायै नमः ।
ॐ कान्तये नमः ।
ॐ श्रुतये नमः ।
ॐ स्मृतये नमः ॥२५०॥

ॐ धृतये नमः ।
ॐ धन्यायै नमः ।
ॐ भूतये नमः ।
ॐ इष्ट्यै नमः ।
ॐ मनीषिण्यै नमः ।
ॐ विरक्त्यै नमः ।
ॐ व्यापिन्यै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः ।
ॐ माहेन्द्र्यै नमः ॥२६०॥

ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।
ॐ सिंह्यै नमः ।
ॐ इन्द्रजालरूपिण्यै नमः ।
ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः ।
ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः ।
ॐ योगीध्यानान्तगम्यायै नमः ।
ॐ योगध्यानपरायणायै नमः ।
ॐ त्रयीशिखाविशेषज्ञायै नमः ।
ॐ वेदान्तज्ञानरुपिण्यै नमः ।
ॐ भारत्यै नमः ॥२७०॥

ॐ कमलायै नमः ।
ॐ भाषायै नमः ।
ॐ पद्मायै नमः ।
ॐ पद्मवत्यै नमः ।
ॐ कृतये नमः ।
ॐ गौतम्यै नमः ।
ॐ गोमत्यै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ ईशानायै नमः ।
ॐ हंसवाहिन्यै नमः ॥२८०॥

ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ प्रभाधारायै नमः ।
ॐ जान्हव्यै नमः ।
ॐ शङ्करात्मजायै नमः ।
ॐ चित्रघण्टायै नमः ।
ॐ सुनन्दायै नमः ।
ॐ श्रियै नमः ।
ॐ मानव्यै नमः ।
ॐ मनुसम्भवायै नमः ।
ॐ स्तम्भिन्यै नमः ॥२९०॥

ॐ क्षोभिण्यै नमः ।
ॐ मार्यै नमः ।
ॐ भ्रामिण्यै नमः ।
ॐ शत्रुमारिण्यै नमः ।
ॐ मोहिन्यै नमः ।
ॐ द्वेषिण्यै नमः ।
ॐ वीरायै नमः ।
ॐ अघोरायै नमः ।
ॐ रुद्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ रुद्रैकादशिन्यै नमः ॥३००॥

ॐ पुण्यायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ लाभकारिण्यै नमः ।
ॐ देवदुर्गायै नमः ।
ॐ महादुर्गायै नमः ।
ॐ स्वप्नदुर्गायै नमः ।
ॐ अष्टभैरव्यै नमः ।
ॐ सूर्यचन्द्राग्निनेत्रायै नमः ।
ॐ ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ बिन्दुनादकलातीत-
बिन्दुनादकलात्मिकायै नमः ॥३१०॥

ॐ दशवायुजयोंकारायै नमः ।
ॐ कलाषोडशसंयुतायै नमः ।
ॐ काश्यप्यै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ नादचक्रनिवासिन्यै नमः ।
ॐ मृडाधारायै नमः ।
ॐ स्थिरायै नमः ।
ॐ गुह्यायै नमः ।
ॐ चक्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ अविद्यायै नमः ॥३२०॥

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे.. भजन (Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je)

महादेव शंकर हैं जग से निराले - भजन (Mahadev Shankar Hain Jag Se Nirale)

गणेश चालीसा (Ganesh Chalisa)

ॐ शार्वर्यै नमः ।
ॐ भुञ्जायै नमः ।
ॐ जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः ।
ॐ श्रीकायायै नमः ।
ॐ श्रीकलायै नमः ।
ॐ शुभ्रायै नमः ।
ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः ।
ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ गुणाधारायै नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ॥३३०॥

ॐ परायै नमः ।
ॐ श्रुतये नमः ।
ॐ ब्रह्ममुखावासायै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः ।
ॐ मृतसंजीविन्यै नमः ।
ॐ मैत्र्यै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ कामवर्जितायै नमः ।
ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः ।
ॐ हंसिन्यै नमः ॥३४०॥

ॐ काशिकायै नमः ।
ॐ क्षमायै नमः ।
ॐ सपर्यायै नमः ।
ॐ गुणिन्यै नमः ।
ॐ भिन्नायै नमः ।
ॐ निर्गुणायै नमः ।
ॐ अखण्डितायै नमः ।
ॐ शुभायै नमः ।
ॐ स्वामिन्यै नमः ।
ॐ वेदिन्यै नमः ॥३५०॥

ॐ शक्यायै नमः ।
ॐ शाम्बर्यै नमः ।
ॐ चक्रधारिण्यै नमः ।
ॐ दण्डिन्यै नमः ।
ॐ मुण्डिन्यै नमः ।
ॐ व्याघ्र्यै नमः ।
ॐ शिखिन्यै नमः ।
ॐ सोमहन्तये नमः ।
ॐ चिन्तामणिचिदानन्दायै नमः ।
ॐ पञ्चबाणाग्रबोधिन्यै नमः ॥३६०॥

ॐ बाणश्रेणये नमः ।
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।
ॐ सहस्रभुजपादुकायै नमः ।
ॐ सन्ध्याबलायै नमः ।
ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः ।
ॐ वासव्यै नमः ।
ॐ वारुणीसेनायै नमः ।
ॐ कुलिकायै नमः ।
ॐ मन्त्ररञ्जिन्यै नमः ॥३७०॥

ॐ जितप्राणस्वरूपायै नमः ।
ॐ कान्तायै नमः ।
ॐ काम्यवरप्रदायै नमः ।
ॐ मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः ।
ॐ नादरुपायै नमः ।
ॐ हविष्मत्यै नमः ।
ॐ आथर्वण्यै नमः ।
ॐ श‍ृतये नमः ।
ॐ शून्यायै नमः ।
ॐ कल्पनावर्जितायै नमः ॥३८०॥

ॐ सत्यै नमः ।
ॐ सत्ताजातये नमः ।
ॐ प्रमायै नमः ।
ॐ मेयायै नमः ।
ॐ अप्रमितये नमः ।
ॐ प्राणदायै नमः ।
ॐ गतये नमः ।
ॐ अपर्णायै नमः ।
ॐ पञ्चवर्णायै नमः ।
ॐ सर्वदायै नमः ॥३९०॥

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः ।
ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ सर्वधर्त्र्यै नमः ।
ॐ क्षराक्षरायै नमः ।
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
ॐ हरिण्यै नमः ।
ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ कैवल्यपदवीरेखायै नमः ।
ॐ सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः ॥४००॥

ॐ सोममण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः ।
ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ॐ व्योममण्डलसंस्थितायै नमः ।
ॐ चक्रिकायै नमः ।
ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः ।
ॐ चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ कोकिलाकुलायै नमः ।
ॐ चक्रेशायै नमः ।
ॐ पक्षतये नमः ॥४१०॥

ॐ पङ्क्तिपावनायै नमः ।
ॐ सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः ।
ॐ षड्वर्णायै नमः ।
ॐ वरवर्जितायै नमः ।
ॐ शतरुद्रहरायै नमः ।
ॐ हन्त्र्यै नमः ।
ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः ।
ॐ पुरुषायै नमः ।
ॐ पौरुष्यै नमः ।
ॐ तुष्टये नमः ॥४२०॥

ॐ सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः ।
ॐ अर्धनारिश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भार्गव्यै नमः ।
ॐ याजुषविद्यायै नमः ।
ॐ सर्वोपनिषदास्थितायै नमः ।
ॐ व्योमकेशायै नमः ।
ॐ अखिलप्राणायै नमः ।
ॐ पञ्चकोशविलक्षणायै नमः ।
ॐ पञ्चकोशात्मिकायै नमः ॥४३०॥

ॐ प्रतिचे नमः ।
ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ।
ॐ जगते नमः ।
ॐ जराजनित्र्यै नमः ।
ॐ पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः ।
ॐ वाग्देव्यै नमः ।
ॐ आभरणाकारायै नमः ।
ॐ सर्वकाम्यस्थितायै नमः ।
ॐ स्थितये नमः ॥४४०॥

ॐ अष्टादशचतुःषष्टि-
पीठिकाविद्ययायुतायै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ कर्षण्यै नमः ।
ॐ श्यामायै नमः ।
ॐ यक्षिण्यै नमः ।
ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः ।
ॐ केतक्यै नमः ।
ॐ मल्लिकायै नमः ।
ॐ अशोकायै नमः ।
ॐ वाराह्यै नमः ॥४५०॥

ॐ धरण्यै नमः ।
ॐ ध्रुवायै नमः ।
ॐ नारसिंह्यै नमः ।
ॐ महोग्रास्यायै नमः ।
ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः ।
ॐ अन्तर्बलायै नमः ।
ॐ स्थिरायै नमः ।
ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ जरामरणवर्जितायै नमः ।
ॐ श्रीरञ्जितायै नमः ॥४६०॥

ॐ महाकायायै नमः ।
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनायै नमः ।
ॐ आदितये नमः ।
ॐ देवमात्रे नमः ।
ॐ अष्टपुत्रायै नमः ।
ॐ अष्टयोगिन्यै नमः ।
ॐ अष्टप्रकृत्यै नमः ।
ॐ अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये नमः ।
ॐ दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः ।
ॐ सीतायै नमः ॥४७०॥

ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ रुक्मिण्यै नमः ।
ॐ ख्यातिजायै नमः ।
ॐ भार्गव्यै नमः ।
ॐ देवयोन्यै नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः ।
ॐ शाकम्भर्यै नमः ।
ॐ महाशोणायै नमः ।
ॐ गरुडोपरिसंस्थितायै नमः ।
ॐ सिंहगायै नमः ॥४८०॥

ॐ व्याघ्रगायै नमः ।
ॐ वायुगायै नमः ।
ॐ महाद्रिगायै नमः ।
ॐ अकारादिक्षकारान्तसर्वविद्याधि-
देवतायै नमः ।
ॐ मंत्रव्याख्याननिपुणायै नमः ।
ॐ ज्योतिशास्त्रैकलोचनायै नमः ।
ॐ इडापिङ्गलिकायै नमः ।
ॐ मध्यसुषुम्नायै नमः ।
ॐ ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ॐ कालचक्राश्रयोपेतायै नमः ॥४९०॥

ॐ कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ वैशाराद्यै नमः ।
ॐ मतिश्रेष्ठायै नमः ।
ॐ वरिष्ठायै नमः ।
ॐ सर्वदीपिकायै नमः ।
ॐ वैनायक्यै नमः ।
ॐ वरारोहायै नमः ।
ॐ श्रोणिवेलायै नमः ।
ॐ बहिर्वलायै नमः ।
ॐ जम्भिन्यै नमः ॥५००॥

ॐ जृभिण्यै नमः ।
ॐ जृम्भकारिण्यै नमः ।
ॐ गणकारिकायै नमः ।
ॐ शरण्यै नमः ।
ॐ चक्रिकायै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ सर्वव्याधिचिकित्सकाये नमः ।
ॐ देवक्यै नमः ।
ॐ देवसङ्काशायै नमः ।
ॐ वारिधये नमः ॥५१०॥

ॐ करुणाकरायै नमः ।
ॐ शर्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पन्नायै नमः ।
ॐ सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः ।
ॐ एकमात्रायै नमः ।
ॐ द्विमात्रायै नमः ।
ॐ त्रिमात्रायै नमः ।
ॐ अपरायै नमः ।
ॐ अर्धमात्रायै नमः ।
ॐ परायै नमः ॥५२०॥

ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
ॐ सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः ।
ॐ एकवीरायै नमः ।
ॐ विशेषाख्यायै नमः ।
ॐ षष्ठिदायायै नमः ।
ॐ मनस्विन्यै नमः ।
ॐ नैष्कर्म्यायै नमः ।
ॐ निष्कलालोकायै नमः ।
ॐ ज्ञानकर्माधिकायै नमः ।
ॐ गुणायै नमः ॥५३०॥

ॐ बन्धुरानन्दसन्दोहायै नमः ।
ॐ व्योमकारायै नमः ।
ॐ निरूपितायै नमः ।
ॐ गद्यपद्यात्मवाण्यै नमः ।
ॐ सर्वालङ्कारसंयुतायै नमः ।
ॐ साधुबन्धपदन्यासायै नमः ।
ॐ सर्वौकसे नमः ।
ॐ घटिकावलये नमः ।
ॐ षट्कर्मिण्यै नमः ।
ॐ कर्कशाकारायै नमः ॥५४०॥

ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः ।
ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।
ॐ अपर्णायै नमः ।
ॐ कामिन्यै नमः ।
ॐ नररूपिण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मसन्तानायै नमः ।
ॐ वेदवाचे नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ शिवायै नमः ॥५५०॥

ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः ।
ॐ धर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः ।
ॐ सद्योवेदवत्यै नमः ।
ॐ सर्वायै नमः ।
ॐ हंस्यै नमः ।
ॐ विद्याधिदेवतायै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
ॐ विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः ।
ॐ वैदिक्यै नमः ॥५६०॥

ॐ वेदरूपायै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ।
ॐ कालरूपिण्यै नमः ।
ॐ नारायण्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ सर्वतत्वप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ हिरण्यवर्णरूपायै नमः ।
ॐ हिरण्यपदसंभवायै नमः ।
ॐ कैवल्यपदव्यै नमः ।
ॐ पुण्यायै नमः ॥५७०॥

ॐ कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः ।
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः ।
ॐ ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः ।
ॐ वारुण्यै नमः ।
ॐ वारुणाराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वकर्मप्रवर्तिन्यै नमः ।
ॐ एकाक्षरपरायै नमः ।
ॐ युक्तायै नमः ।
ॐ सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः ।
ॐ पाशाङ्कुशान्वितायै नमः ॥५८०॥

ॐ दिव्यायै नमः ।
ॐ वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः ।
ॐ एकमूर्त्यै नमः ।
ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ॐ मधुकैटभभञ्जन्यै नमः ।
ॐ साङ्ख्यायै नमः ।
ॐ साङ्ख्यवत्यै नमः ।
ॐ ज्वालायै नमः ।
ॐ ज्वलन्त्यै नमः ।
ॐ कामरूपिण्यै नमः ॥५९०॥

ॐ जाग्रन्त्यै नमः ।
ॐ सर्वसम्पत्त्यै नमः ।
ॐ सुषुप्तायै नमः ।
ॐ स्वेष्टदायिन्यै नमः ।
ॐ कपालिन्यै नमः ।
ॐ महादंष्ट्रायै नमः ।
ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
ॐ सर्वावासायै नमः ।
ॐ सुवासायै नमः ।
ॐ बृहत्यै नमः ॥६००॥

Sandeep Bishnoi

Sandeep Bishnoi

Leave a Comment